Загальні відомості

ImageДержавне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» (ДП «УНДІРТ») засновано на державній власності згідно з наказом Міністра зв'язку України від 23.06.93 № 87 (докладніше) та належить до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83  Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення» внесено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Зважаючи на державну важливість наукових проблем, які вирішують науковці ДП «УНДІРТ», підприємство виконує функції системного інституту з питань радіозв’язку, телебачення і радіомовлення за такими основними напрямками діяльності:

  • розвиток теорії та практики застосування радіотехнічних систем різноманітного призначення в усіх діапазонах радіочастотного спектра, систем радіомовлення і телебачення, систем рухомого радіозв'язку, систем супутникового та космічного зв'язку, а також наукове вирішення проблем розвитку новітніх радіотехнологій та аудіовізуальних і мультимедійних систем, включаючи вирішення економічних проблем;
  • впровадження методів ефективного та гармонізованого користування радіочастотним спектром для забезпечення економічного, соціального, інформаційного та культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов’язань, а також для забезпечення і захисту інтересів держави та користувачів радіочастотного спектра;
  • нормативне, інформаційне та метрологічне забезпечення систем радіозв'язку, радіомовлення та телебачення;
  • участь у розробленні державних цільових, наукових і науково-технічних програм за напрямками діяльності ДП «УНДІРТ»;
  • розроблення відповідно до законодавства технічних регламентів, норм, стандартів, методик розрахунків електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, методик розрахунків ефективності телекомунікаційних систем різного призначення та інших нормативних документів за напрямками діяльності ДП «УНДІРТ».
Офіційний логотип
За результатами державної атестації наукових установ наказом Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2023 року №711 ДП «УНДІРТ» віднесено до II класифікаційної групи. Свідоцтво серія ДА № 00600 від 09 червня 2023 р. Термін дії свідоцтва до 09 червня 2026 р.
За вагомі наукові досягнення у впровадженні новітніх радіотехнологій наказом Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2023 р. №800 ДП «УНДІРТ» внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідоцтво серія ДР № 03220 від 30.06.2023 чинне до 30 червня 2025 р.
 

ДП «УНДІРТ» виконує: НДР і ДКР за  наведеними вище напрямками, закріпленими Статутом підприємства, сертифікацію обладнання зв'язку і побутової техніки, інформаційне обслуговування.

ДП «УНДІРТ» бере участь у роботі провідних міжнародних і європейських організацій: ITU, ETSI, CEPT, ERO, EUTELSAT, РСЗ, ISO, IEC, CENELEC. У результаті  такої діяльності Україна є постійним співавтором багатьох Рекомендацій, Звітів, Питань, Вкладів та інших міжнародних документів.

Наказом Держстандарту України №306 від 08.05.1998 на базі ДП «УНДІРТ» створено Технічний комітет стандартизації України ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби», який зареєстровано в міжнародних організаціях як активний Р-член ISO/IEC JTC1/SC 24, ISO/IEC JTC1/SC 29 і спостерігач O-член  ІЕС/ТС 100; CEN/CENELEC CLC/TC 209. ТК 123 діє відповідно до Положення про ТК 123.
Сфера діяльності ТК 123: аудіовізуальні системи і служби, відеосистеми та відеослужби (телебачення, мультимедіа-гіпермедіа, комп’ютерні системи тощо), засоби передавання, приймання, розповсюдження, зберігання і відтворення аудіовізуальної інформації, забезпечення радіаційної стійкості, стійкості до іонізуючих випромінювань і до факторів космічного простору.

Наказом Держспоживстандарту України № 88 від 22.03.2006 на базі ДП «УНДІРТ» створено Технічний комітет стандартизації України ТК 155 «Радіотехнології», який зареєстровано в міжнародних організаціях як спостерігач О-член CEN/CENELEC CLC/TC 106X, CLC/TC 210; ISO/TC 22, ISO/TC 176; IEC ТС 77, IEC TC 80, IEC CISPR/CIS/A, CIS/H, CIS/I, IEC TC 46, IEC TC 106. ТК 155 діє відповідно до Положення про ТК 155.

Сфера діяльності ТК 155: системи наземної рухомої служби радіозв’язку та міжнародного рухомого (мобільного) зв'язку (IMT); системи наземної фіксованої служби радіозв'язку; супутникові служби радіозв'язку; управління використанням спектра у частині радіотехнологій; антени.

Технічні комітети створено з метою вдосконалення організації робіт з  національної та міжнародної стандартизації у відповідних  сферах  діяльності.

На підприємстві з 1995 року акредитовано Випробувальний центр радіо і телебачення (ВЦ РіТ УНДІРТ) на технічну компетентність та незалежність (чинний атестат акредитації № 20227 від 01.12.2019). Випробувальний центр неодноразово підтверджував право на проведення сертифікаційних випробувань продукції, зазначеної в його галузі акредитації. Атестат про акредитацію дійсний до 30 листопада 2024 року

Орган з сертифікації продукції та систем управління якістю ДП «УНДІРТ» акредитовано Національним агентством з акредитації України (НААУ). Атестати про акредитацію дійсні до 28 червня 2028 року

Наказом Міністерства економіки України від 28 липня 2023 р. №9685 ДП «УНДІРТ» призначено органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених  у Технічному регламенті  радіообладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №355.
Наказом Міністерства економіки України від 20 жовтня 2023 р.    №15661 ДП «УНДІРТ» призначено органом з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених  у Технічному регламенті з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1077.

Щодо видавництва ДП «УНДІРТ». З 1995 по 2008 рр. видавався теоретичний науково-практичний журнал радіозв'язку, радіомовлення і телебачення «Праці УНДІРТ», якому був присвоєний міжнародний індекс ISSN. Було видано 54 номери журналів. З 1994 р. фахівцями ДП «УНДІРТ» видано: монографій (підручників тощо) – 20 , монографій за кордоном – 2 , винаходів (патентів) – 59 , наукових статей – понад 550, публікацій в іноземних виданнях – понад 40, тезисів доповідей – понад  400.
Постановою ВАК України № 27-08/1 від 09.01.2002 ДП «УНДІРТ» визначено провідною установою для проведення експертизи дисертацій за спеціальностями: 05.12.02; 05.12.13; 05.12.17.

При ДП «УНДІРТ» діє Науково-технічна рада (НТР), яка є постійно діючим координаційно-дорадчим органом ДП «УНДІРТ». У своїй діяльності НТР керується законами України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, нормативними документами Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку  та захисту інформації України, іншими нормативними і директивними документами,  Статутом ДП«УНДІРТ».

НТР є однією із форм участі наукових співробітників підприємства в розробці і реалізації державної політики в сфері науки і техніки, підвищення рівня  наукових досліджень і інноваційної діяльності, підвищення ефективності підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук) та науково-дослідницької роботи стажистів і здобувачів наукового ступеня.

З 1994 р. спеціалісти ДП «УНДІРТ» брали участь у понад 250 міжнародних конференціях, виставках, симпозіумах, семінарах, на яких науково-технічному загалу було представлено понад 300 докладів, присвячених вирішенням актуальних проблем перспективних напрямків розвитку новітніх безпроводових систем зв’язку, впровадження цифрових систем мовлення, підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу і тарифоутворення, побудови Національної супутникової системи зв’язку. Учасниками цих заходів одержано десятки дипломів, грамот та інших відзнак.

ДП «УНДІРТ»  входить до складу Української асоціації операторів зв’язку «Телас» на правах асоційованого члена Асоціації (рішення Загальних зборів членів Асоціації від 15 березня 2010 р., протокол № 10). Фахівці ДП «УНДІРТ» беруть участь у роботі Експертної ради Української асоціації операторів зв’язку «Телас».

На підставі рішення Президії  «Міжнародної асоціації органів з оцінки відповідності» (МАООВ) відповідно до статуту цієї організації  ДП «УНДІРТ» з 2014 року є асоційованим членом МАООВ та має свідоцтво (Протокол №08/14/ч від 30 січня 2014 р.).

ДП «УНДІРТ» входить до складу Тимчасової експертної групи для надання консультацій щодо питань здійснення координації робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляють в Україні та ввозять із-за кордону, створену Рішенням НКРЗІ від 16 серпня 2016 р. № 423, зі змінами у 2018 р.

За заслуги в розвитку економіки та вагомий внесок у створення гідного міжнародного іміджу України УНДІРТ занесено в «ЗОЛОТУ КНИГУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ» (т.5) і нагороджено Дипломом і Пам'ятною медаллю Image

 

Загальна характеристика підприємства:

 Займана площа
 3505 кв.м
 Кількість структурних наукових підрозділів
 5
 Кількість спеціалізованих лабораторій
 1
 Загальна чисельність співробітників
 74
 Наукових співробітників
 44
 Докторів  наук
 2
 Кандидатів  наук
 11
 Член-кореспондентів
 1

 

Структура підприємства:

Image