Розробки ДП "УНДІРТ"

КОМПЬЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

 

Комп'ютерна програма
«Розрахунок параметрів електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (РЕЗ) на локальних об’єктах (при розміщенні декількох РЕЗ на одній антенно-щогловій споруді або на одній площадці)»

СВІДОЦТВО
на реєстрацію авторського права
на твір № 28020

Зареєстровано Державним департаментом інтелектуальної власності  16.03.2009

Суть авторського твору
Комп'ютерна програма складається із двох частин. Перша частина стосується розрахунку електромагнітної сумісності (ЕМС) РЕЗ методом наведених електрорущійних сил (ЕРС), друга частина – метод прямого розрахунку (ПР).

Автором отримана формула для розрахунку коефіцієнта загасання (КЗ) між антенними елементами різних РЕЗ, що є основним параметром при розгляді завдання ЕМС РЕЗ по методу наведених ЕДС.

Крім того, отримана формула для розрахунку напруженості поля, що створюється антеною в заданій точці простору. Ця величина додається в класичну формулу для розрахунку КЗ (метод ПР).

Слід відмітити, що методом наведених ЕДС можна користуватися при розміщенні дротових антен в ближній та проміжній зоні, а методом ПР при розміщенні як дротових так і апертурних антен в ближній зоні (результат більш точних ніж при використанні методу наведених ЕДС).

Дана комп’ютерна програма дозволяє прискорити процес розрахунку впливу один на одного антен різних радіоелектронних засобів, коли ці антени знаходяться на локальному об'єкті (у ближній зоні випромінювання). Крім того, програма дозволяє визначити найбільш ефективне розташування антен на локальному об'єкті, при якому вони роблять мінімальний вплив один на одного. Застосування цієї програми суттєво знижує витрати робочого часу.


Комп’ютерна програма
«Визначення параметрів частотно-територіального планування мереж для наземних служб радіозв’язку» ("TerRaPlan")

СВІДОЦТВО
про реєстрацію авторського права
на твір № 39721

Зареєстровано Державним департаментом  інтелектуальної власності  16.08.2011

Суть авторського твору
Комп’ютерна програма складається із декількох частин: введення вихідних даних, вибір географічної карти місцевості, розрахунок зони покриття сигналу або завади, побудова профілю місцевості та отримання результатів напруженості поля в окремій точці. В основі розрахунку покладено Рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку Р.1546, BT 1368, Р.1812.

Співавтором комп’ютерної програми отримана формула для розрахунку сумарного поля синхронних одночастотних мереж для телевізійного та звукового мовлення. Отримана формула для визначення мінімальної напруженості поля корисного сигналу та завади для мереж радіозв’язку, з урахуванням необхідної висоти приймальної антени та проценту місць приймання. Крім того, запропоновано використовувати різні значення еталонної висоти перешкоди для розрахунку кута просвіту місцевості.

Програма дозволяє розраховувати зони покриття від декількох передавачів як методом складання потужностей так і методом визначення найбільшого значення від кожної із станцій.


Комп'ютерна програма
«Оцінка впливу електромагнітних випромінювань на навколишнє середовище»
(“OVNS”)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію авторського права
на твір № 43390

Зареєстровано Державною службою інтелектуальної власності України 20.04.2012.

Суть авторського твору:

OVNS - це зручний інструмент з усіма необхідними функціями для передпроектного дослідження впливу на населення електромагнітного поля, яке створюють радіотехнічний об'єкт або радіоелектронний засіб.

Комп'ютерна програма складається з кількох частин: уведення вихідних даних, вибір типу антени для заданого засобу радіозв'язку, розрахунок значень густини потоку потужності у різних точках простору, побудова санітарно-захисної зони і зони обмеження забудови та отримання сумарних показників фактору біологічного впливу. Для розрахунку застосовані методики, затверджені МОЗ України.

Комп'ютерна модель розроблена у середовищі Microsoft Visual C++Express. Отримані алгоритми щодо швидкого пошуку екстремумів складних функцій при розрахунку мінімальної висоти зони фіксованого рівня. Запропоновано метод прискорення розрахунків на базі векторних обчислень.

Отримана формула для розрахунку густини потоку потужності від різних радіоелектронних засобів у будь-якій точці простору відносно фазового центру антени передавача з урахуванням діаграми спрямованості антени в горизонтальній та вертикальній площині. Запропоновано унікальний ітераційний метод пошуку максимального радіусу зони обмеження забудови при використанні різних значень гранично допустимої густини потоку потужності. Крім цього, запропоновано розрахунок впливу електромагнітного поля від декількох передавачів на різних фазових центрах антен.


Комп’ютерна програма
“Визначення параметрів мереж радіомовленнєвої служби (звук) у смугах частот нижче 30 МГц” ("DRM-AM")

СВІДОЦТВО
про реєстрацію авторського права
на твір № 44462

Зареєстровано Державною службою інтелектуальної власності України 25.06.2012 р.

Суть авторського твору:

Комп’ютерна програма складається із декількох частин: вибір вихідних даних земної хвилі, вибір вихідних даних іоносферної хвилі, вибір типу сигналу (аналоговий або цифровий). Розрахунок зон покриття, зон обслуговування окремо для земної хвилі, іоносферної хвилі або разом. Для розрахунку застосовані методики, затверджені Міжнародним союзом електрозв’язку.

При проектуванні мереж звукового мовлення в смугах частот нижче 30 МГц необхідно проводити їх розрахунки напруженості поля як земної, так і іоносферної складових. Врахування іоносферної складової дуже складний процес, з огляду на те, що параметри іоносфери змінюються в залежності від часу доби та пори року. Програма DRM-AM – це зручний інструмент з усіма необхідними функціями для передпроектного визначення параметрів мереж звукового мовлення, з побудовою зон покриття, зон обслуговування при синхронному та багаточастотному режимах. Комп’ютерна програма відповідає рекомендаціям серій Р (Розповсюдження радіохвиль) та BS (радіомовленнєва служба – звук) Міжнародного союзу електрозв’язку.


Комп'ютерна програма
«Оцінка параметрів радіоканалу для радіоелектронних засобів точка-точка»
(“FixedWireless”)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію авторського права
на твір № 50143

Зареєстровано Державною службою інтелектуальної власності України 11.07.2013 р.

Суть авторського твору:

При проектуванні мереж радіозв’язку, що працюють за топологією точка-точка радіорелейного зв’язку та широкосмугового доступу необхідно визначати такі системні характеристики: висоти підвісу антен, потужність передавача, коефіцієнти підсилення антен, модуляція та швидкість кодування. Визначення цих параметрів можливо за умови системного аналізу траси розповсюдження сигналу, що враховує рельєф місцевості, кліматичні умови, поглинання сигналу в газах тощо. Програма FixedWireless – це інструмент автоматизованого розрахунку усіх необхідних параметрів радіоканалу, що необхідні при проектуванні мереж топології точка-точка.
Комп’ютерна програма складається із декількох частин: визначення висот підвісу антен відповідно до побудованого профілю місцевості та визначення параметрів радіоканалу, що забезпечують необхідні характеристик якості на надійності приймання сигналу для мереж радіорелейного зв’язку та широкосмугового доступу. Враховуються параметри поглинання сигналу в газах та опадах відповідно до методик, що затверджені Міжнародним союзом електрозв’язку.
Розроблена комп’ютерна модель в середовищі NetBeans IDE 7.2. Отримані алгоритми визначення геоклиматичного коефіцієнту та інтенсивності дощу для складної траси розповсюдження (суша-вода-суша). Запропонована графічна реалізація побудови першої зони Френеля з урахування рефракції.


Комп’ютерна програма
«Стохастичний метод оцінки завад»
("StochasticEMC")

СВІДОЦТВО
про реєстрацію авторського права
на твір  № 56869 від 13.10.2014

Суть авторського твору:

Консервативний детермінований метод визначення перешкод є неефективним у разі оцінення електромагнітної сумісності з такими службами як рухома, оскільки в цьому випадку не враховуються випадкові процеси, які мають місце в реальності, наприклад, пересування абонентів. Комп'ютерна програма StochasticEMC використовує методику і модель стохастичної оцінки перешкод, створюваних абонентськими станціями мобільної мережі. Побудована модель у програмі дозволяє вирішувати безлічі завдань, пов'язаних визначенням перешкод та впливу цих перешкод на рецептор, в умовах динамічної зміни параметрів моделі, різних сценаріїв.
Запропоновано статистичну модель оцінки електромагнітної сумісності динамічних радіо систем та систем радіовизначення, наприклад, систем повітряної радіонавігаційної системи. Також було запропоновано новий критерій визначення наявності завади та запровадження додаткового запасу через нестатичність завади.
Реалізовано описаний алгоритм у вигляді комп’ютерної програми з простим графічним інтерфейсом користувача з використанням мови програмування Python та бібліотеки PySide для реалізації інтерфейсу. Автором було реалізовано метод Монте-Карло програмно як частина методики розрахунку електромагнітної сумісності в умовах динамічної завади.